Užitočné linky

Služby Bratislava a okolie

Kontakt

DAJONA

Ing. Jozefa Vrábelová

Staré grunty 332

841 04 Bratislava

Komunikácia je možná  aj

v angličtine.

Spracovanie daňového priznania.

Tax preparation services

for individuals

are also available in

English.

DAJONA

"Dlhoročné skúsenosti nielen v účtovníctve, ale aj vo finančných analýzach"

mobil: 0948 616 515

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú:

 • podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v Obchodnom registri, ak sa nerozhodnú zapísať dobrovoľne
 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
 • občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie, ak nepodnikajú
 • cirkvi, náboženské spoločenstvá a ich cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ale nepodnikajú, a ak nie sú príjemcami dotácií alebo grantov zo štátneho rozpočtu.

V oblasti jednoduchého účtovníctva poskytujeme tieto služby:

 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok
 • vedenie knihy záväzkov
 • vedenie pomocných kníh zložiek majetku a ostatných záväzkov
 • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie daňové priznanie k DPH
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov vrátane príloh (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch)

Copyright © 2018 Dajona

design by KULUMI

dajona@dajona.sk