Užitočné linky

Služby Bratislava a okolie

Kontakt

DAJONA

Ing. Jozefa Vrábelová

Staré grunty 332

841 04 Bratislava

Komunikácia je možná  aj

v angličtine.

Spracovanie daňového priznania.

Tax preparation services

for individuals

are also available in

English.

DAJONA

"Dlhoročné skúsenosti nielen v účtovníctve, ale aj vo finančných analýzach"

mobil: 0948 616 515

Podvojné účtovníctvo

Obchodný zákonník ustanovuje, že podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate. Ide napr. o spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá, ale dobrovoľne zapísaný môže byť aj podnikateľ – fyzická osoba.

V oblasti podvojného účtovníctva poskytujeme tieto služby:

  • spracovanie účtovného denníka
  • vedenie hlavnej knihy
  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
  • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • evidencia DPH, mesačné, štvrťročné daňové priznanie DPH
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
  • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov, vrátane príloh (súvaha, výkaz zisku  a strát, poznámky, cash flow)

Copyright © 2018 Dajona

design by KULUMI

dajona@dajona.sk

Obchodný zákonník ustanovuje, o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate. Ide napr. o spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá, ale dobrovoľne zapísaný môže byť aj podnikateľ – fyzická osoba.